Z.O. Celmar

OWU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Obowiązujące w umowach handlowych zawieranych przez

Zakład Opakowań CELMAR sp. Z o.o.


§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów, których producentem / sprzedawcą jest Zakład Opakowań CELMAR sp. Z o.o. adres: Płonki 222C, 24-170 Kurów, NIP: 7162821392
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży Towarów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami przez Zakład Opakowań CELMAR Sp. Z o.o., w tym również umów zawieranych na skutek pisemnego lub elektronicznego zamówienia, składanego przez przedsiębiorcę, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Opakowań CELMAR Sp. z o. o. lub na stronie internetowej www.zocelmar.pl
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży Towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – Zakład Opakowań CELMAR  Sp. z o. o. adres: Płonki 222C, 24-170 Kurów ul. , zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696067, NIP 7162821392, REGON 368333328
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – termin, po upływie którego należność za Towar staje się wymagalna.
 4. Towar – wyroby, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu Towarów złożona przez Kupującego w formie co najmniej dokumentowej, dostarczona osobiście, listownie, faksem lub e-mailem.
 6. Potwierdzenie – składane w formie co najmniej elektronicznej wiadomości oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu, zawierające określenie co najmniej ceny zamówionego Towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

 1. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  a) Nazwę Kupującego wraz ze wskazaniem dokładnego adresu dostarczenia towaru
  b)Określenie wskazanego Towaru z podaniem jego parametrów
  f) Proponowany termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Towaru.
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego (poprzez e-mail). Potwierdzenie Zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał Zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
 3. Ostateczną decyzję o terminie i warunkach dostawy/odbioru Towaru podejmuje Sprzedający w treści Potwierdzenia, chyba, że Sprzedający w całości akceptuje propozycję Kupującego w tym zakresie.
 4. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość Zamówienia.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej
  z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, pożar, strajk, zamieszki, działania zbrojne, embargo, ograniczenia energetyczne, działania władzy państwowej.

§ 4

 1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną Towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, wynikających z ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.), a także żądania przedpłaty na Towary z przyjętych już do realizacji następnych Zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw Towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego.
 5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie.
 6. Towary pozostają własnością Sprzedającego do uiszczenia całkowitej zapłaty przez Kupującego.

§ 6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy transportowej.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie
  w przypadku zdarzeń wymienionych §3-pkt.5, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub nie przyjmie Towaru, lub nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu, a także kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości zamówionego Towaru za każdy dzień przechowywania Towaru.
 4. Dokumentacja jakościowa, w tym w szczególności atesty jakościowe, atest PZH oraz deklaracje zgodności udostępniane są Kupującemu, na podstawie pisemnego zgłoszenia na adres mailowy:
  justyna.g@zocelmar.pl lub pod numerem telefonu: 81 888 05 30.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności stan przesyłki, w tym czy opakowanie nie jest uszkodzone (uszkodzenia widoczne i ujawnione w momencie odbioru Towaru), a także niezwłocznie tj. najpóźniej do 3 dni roboczych zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności. Późniejsze powołanie się na wady Towaru, które mogły być ujawnione w dacie odbioru przesyłki nie zostanie uwzględnione przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7

 1. Z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, upadłościowego lub układowego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

Szczegółowe warunki Reklamacji :

1.W ramach zgłoszonej reklamacji Sprzedający może dokonać:


a) obniżenia ceny wadliwego Towaru

b) zwrotu kosztów za wadliwy Towar

c) wymiany wadliwego towaru

Żadne z powyższych rozwiązań nie może być wdrożone bez uprzedniego zwrotu towaru w celu weryfikacji słuszności reklamacji.

2.Zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane drogą mailową, telefoniczną lub pocztową i powinno ono zawierać nazwę towaru, numer faktury, której dotyczy reklamacja, a także nazwę produktu i ilość wadliwego towaru, a także zdjęcie etykiety z datą produkcji  (jeśli jest)

3.Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji co do dalszej procedury reklamacyjnej, jeśli informacje przez Kupującego będą niewystarczające do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. W razie potrzeby Sprzedający może dokonać inspekcji Towaru w miejscu jego położenia, a Kupujący powinien taką inspekcję umożliwić. Po uzyskaniu niezbędnych informacji od Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego czy konieczne jest dostarczenie Towaru pod adres wskazany przez Sprzedającego.

4.Reklamacja może obejmować wyłącznie uszkodzenia / wady wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia / wady wynikające z nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji lub przechowywania. Reklamacji nie podlegają Towary, które zostały użyte w procesie produkcyjnym przez Kupującego, pomimo iż zawierały wady, które mogły zostać wykryte przez Kupującego. Niespełnienie wskazań dot. przechowywania lub użytkowania opisanych w karcie produktu skutkuje utratą możliwości zgłoszenia reklamacji.

5.Gwarancja folii wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, chyba że umowa lub karta techniczna produktu wskazuje inaczej.

6.Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towarów w momencie ich dostawy / wydania pod kątem wad oraz braków ilościowych. Towary odebrane przez Kupującego bez zastrzeżeń uważane są za Towary bez wad. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 3 dni od dnia dostawy / wydania Towarów, zawiadomić Sprzedającego o ewentualnej niezgodności w zakresie ilości lub jakości dostarczonych / wydanych Towarów. Po upływie tego terminu Strony uznają, że Kupujący otrzymał Towary w uzgodnionych ilościach i jakości.

7.Wszelkie wady jakościowe, których stwierdzenie przez Kupującego nie było możliwe przy dostawie / wydaniu Towarów oraz wady ukryte, Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od ich wykrycia. Niedotrzymanie tego terminu zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności gwarancyjnej i wszelkich roszczeń za szkody wynikające z eksploatacji wadliwych Towarów.

8.Sprzedający wykonuje swoje obowiązki wynikające ze zgłoszonej reklamacji w terminie do 30 dni od dnia uzyskania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu z uwagi na działanie siły wyższej lub brak należytej współpracy ze strony Kupującego. Nierozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego w tym terminie nie oznacza uznania zasadności zgłoszenia przez Sprzedającego.

9.W razie uwzględnienia reklamacji, ostatecznego wyboru sposobu rozwiązania reklamacji dokonuje Sprzedający po uprzednim porozumieniu z Kupującym.

10.Gwarancja obejmuje wyłącznie Towary użytkowane lub przechowywane w sposób prawidłowy, zgodny z ich przeznaczeniem i z ewentualnymi instrukcjami lub zaleceniami Sprzedającego. Warunki przechowywania określają deklaracja zgodności lub / i karty techniczne wyrobów.

11.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być dokonywane na następujący adres mailowy: justyna.g@zocelmar.pl lub poczta@zocelmar.pl 

§ 9

 1. Warunki handlowe zaoferowane Kupującemu oraz ceny Towarów stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 10

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów między Kupującym a Sprzedającym jest prawo polskie. Wyłącznie właściwe do rozstrzygania sporów są polskie sądy powszechne.
 2. Strony będą dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.