Z.O. Celmar

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1

Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o.”

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie zakupu materiałów i robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp w ramach projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna, Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, nabór nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169325

Termin składania ofert – do 18 marca 2019r, do godziny 14:00

Zapytanie ofertowe nr 2

Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o.”

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, w ramach projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna, Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, nabór nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188537